919422029030 919422029030

Om Shanti Aluminum Industries
Om Shanti Aluminum Industries

 


Contact Us


Om Shanti Aluminum Industries

Mr. Vaibhav Pathak : +91-9422029030

Mr. Pandurang Pathak : +91-9422069104

Plot No. 3/4, Industrial Estate No. 2, Dist. Solapur, Barshi, Maharashtra - 413401, India

Phone : +91-2184-223179, +91-2184-223326